Pinsemenigheten Betania Klavestadhaugen

Pinsebevegelsen i Norge er et fellesskap av ca 350 selvstendige pinsemenigheter med nær 50000 voksne og barn som medlemmer.

Pinsebevegelsen står for klassisk evangelisk kristendom og vektlegger personlig tro og etterfølgelse av Jesus Kristus, engasjement for å gjøre ham kjent. Vi vektlegger den enkeltes mulighet til en personlig relasjon med Gud erfart gjennom Den Hellige Ånd.


Pinsebevegelsen er blant Norges største frikirker, organisert som et nettverk med sammenfallende forståelse i sentrale lærespørsmål. Pinsemenighetene velger et lederråd til å representere og lede Pinsebevegelsen i Norge på nasjonalt nivå.


Pinsebevegelsen i Norge består av selvstendige lokale kirker, og hver enkelt kirke er selvstyrende. Medlemmene i den lokale menigheten har et felles økonomisk og praktisk ansvar for at driften kan opprettholdes. Pinsemenighetene har i all hovedsak et kollektivt lederskap, og består av forstander/pastor og et eldsteråd. Disse fungerer som menighetens styre og blir valgt på demokratisk vis i menighetsmøtet. Menighetsmøtet er menighetens høyeste organ. Her velges også ledere for andre deler av menighetens virksomhet, noe som gir lederne den trygghet og forankring de fortjener for å utøve et frimodig lederskap. Alle større saker som angår menigheten, blir som regel presentert for medlemmene i menighetsmøtet på bakgrunn av en innstilling og anbefaling som gis av eldsterådet/menighetens ledelse.

Alle disse lokale kirkene møtes til sentrale og regionale samlinger hvor menighetsledere samles og hvor de også kan komme med råd og henstillinger til enkeltmenigheter. Bl.a gjelder dette LED nasjonalt, Årsmøtekonferansen, Samtaleforum og regionale samlinger. «LED Nasjonalt» er den mest representative samling av forkynnere og ledere innen Pinsebevegelsen i Norge. I Årsmøtekonferansen og Samtaleforum drøftes en rekke saker av felles karakter.PINSEBEVEGELSEN I NORGE


Vi ser menigheter og mennesker
som i Guds kjærlighet
og Den Hellige Ånds kraft
gjør Jesus synlig.

Pinsebevegelsen har et sterkt engasjement på flere områder som:

  • Barn og Ungdom
  • Bistand
  • Omsorgsarbeid som rusomsorg, familieveiledning, etc
  • Sang og musikk
  • Media
  • Skoler og utdanning
  • Bønn og sjelesorg

Både hvilke tilbud som gis, uttrykket i gudstjenester og samlinger, alderssammensetning og mer varierer fra kirke til kirke, og dette mangfoldet er et av kjennetegnene ved Pinsebevegelsen.

Pinsebevegelsen er representert over hele landet, og du kan finne en pinsekirke i nærheten av det stedet du bor.

Hver enkelt pinsekirke er selvstendig, men har et organisert samarbeid i form av felles arrangementer, organisasjoner, råd og utvalg.

PINSEBEVEGELSEN, TRO OG LÆRE

Fordi pinsebevegelsen globalt er organisert som mange selvstendige menigheter eller kirkesamfunn, kan lærespørsmål mellom enkelte grupper i bevegelsen variere noe. Her er de viktigste punkt i bevegelsens lære, syn og forståelse av Guds Ord.

Bibelens ord tolkes ut fra at alt det som står i den er sant, en bibeltro lære og anerkjennelse av hele Bibelen som Guds hellige og ufeilbarlige ord. Samtidig erkjennes at mennesket ikke forstår alt eller kan forklare alle sammenhenger fullt ut. Ved Den Hellige Ånds hjelp kan kristne imidlertid få en tydeligere forståelse og større innsikt i det som står skrevet. Pinsebevegelsen benytter ingen forklarelsesskrifter eller andre skrifter i tillegg til Bibelen.

Åndsdåpen (dåpen i Den Hellige Ånd) er et urkristent fenomen, og oppstod første gang på pinsedag i Jerusalem, etter Jesu Kristi oppfart til himmelen. (Apostlenes Gjerninger 2. kapittel). Disiplene var samlet. Da falt Ånden over dem, og det forandret noen redde disipler til å bli frimodige apostler. De åndsdøpte kristne fikk en mye større frimodighet og glede, og de mottok også åndelige gaver som ble en manifestasjon på at Gud var med dem. Derfor legger pinsebevegelsen stor vekt på å forkynne det budskapet som er knyttet til pinsen. Tungetalen er et tegn på dåp i eller fylde av Den Hellige Ånd.

Tungetalen regnes som bønnespråket som trer i kraft når man ikke bare vil be med egne tanker og ord, men også med sin ånd. Det å tale i tunger spiller dog ikke nødvendigvis like stor rolle hos alle.

Frelse forstås som en aktiv handling fra Guds side, der Han gjennom Jesu Kristi offerdød på korset og oppstandelse, gjenoppretter forholdet mellom Gud og menneskeslekten, som gikk tapt under syndefallet. Alt dette skjer ved personlig tro, som er en Guds gave.

Nattverden har en sentral plass i bevegelsens gudstjenesteliv, til minne om og forkynnelse av Kristi soningsdød. Nattverden viser til en dyp forening mellom Kristus og hans menighet.

Pinsebevegelsen praktiserer troende dåp etter det baptistiske dåpssyn. Å la seg døpe er et frivillig valg. Dåpen er en handling som gjøres på grunnlag av tro og overbevisning. Dåpen er en samvittighetspakt mellom den som lar seg døpe og Gud. For unge barn er det vanlig å ha en barnevelsignelse, som ikke regnes som en dåp.

Jesu gjenkomst, tanker om de siste ting og tusenårsriket, spiller en viktig rolle. Det er dog variasjoner innen bevegelsen når det gjelder detaljene i eskatologien.

Pinsebevegelsen har et sterkt syn på Bibelen, som Guds ord, det har vært en av grunnene til at de stort sett har vært avvisende overfor Kirkenes Verdensråd fordi de mener denne økumeniske bevegelsen har hatt et for liberalt bibelsyn.

Nær sagt alle pinsekirker tror på Bibelens åpenbaring av Gud som en hellig treenighet, at det er tre personer i Guddommen: Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Dette gjelder ikke for den amerikanske pinseretningen United Pentecostal Church International.

Noen pinsevenner legger vekt på tanken om at jødene er Guds utvalgte folk, og er derfor israelsvennlige. Noen gir sin støtte til sionisme.

Pinsebevegelsen har alltid hatt et samfunnsengasjement for fattige og utslåtte. Dette gjennom hjelpearbeid og innsamlinger. Den utadrettede misjonsvirksomheten har fokusert på oppbygning av skoler, helsetilbud og å ta vare på landets språk og kultur. Stiftelsen Pinsevennenes Evangeliesenter er Norges største tiltak i rusomsorgen.

Pinsebevegelsen har et konservativt syn på seksualitet og samliv.

Pinsevenner har ingen særskilt feiring av pinsen, selv om det som skjedde den første pinsen, da ånden falt over disiplene er sentrale bibelord i bevegelsen. De feirer jul og påske slik som for eksempel lutheranere.

Pinsemenighetene er ofte sterkt kongregasjonalistisk preget, det vil si at hver enkelt menighet er registrert som et selvstendig trossamfunn. Men det er vanligvis god kontakt mellom de forskjellige menighetene. I Skandinavia er den enkelte menighet et selvstendig trossamfunn og tar egne avgjørelser. 

Medlemskap

Enkeltpersoner blir medlemmer ved å melde seg inn i én bestemt menighet, fortrinnsvis den lokale menighet på stedet der de bor. Vanligvis kreves det at de tilkjennegir sin kristne tro overfor menigheten, og de må også bli/være døpt. En kan bare være medlem i ett trossamfunn (menighet). Barn i menighetene som har vokst opp innen bevegelsen, men som ennå ikke er blitt døpt, blir omtalt som tilhørige, mens de som er døpt, omtales som medlemmer.

Organisasjonformen innen menighetene kan variere. De har ofte en enkel organisasjon med forbilde hentet fra bibelen (Apostlenes gjerninger), fra slik den første kristne menigheten ble organisert. Menighetene ledes av en pastor, ofte kalt en forstander, som virker sammen med flere eldste (også kalt eldstebrødre) eller diakoner. Tradisjonelt har menighetene bare hatt menn i lederverv, men i dag er det menigheter som har kvinnelige ledere. I dag har mange menigheter gått over til betegnelsen lederråd istedenfor eldsteråd. Menighetenes øverste organ er menighetsmøtet. Her tar medlemmene i plenum viktige avgjørelser, både praktiske og teologiske. Kvinnelige talere er ikke uvanlig. Kvinner har fra de første pinsemenigheter ble dannet i Norge blitt brukt som talere på møter.

Se også: https://no.wikipedia.org/wiki/Pinsebevegelsen

OVERSIKT OVER NOEN VIKTIGE ORGANER I DEN NORSKE PINSEBEVEGELSEN

____________________________________________________________________________________

PYM - De norske pinsevenners yttremisjon.

Pinsemisjonen er en forening som eies av de vel 330 pinsekirkene i Norge. Helt siden pinsebevegelsen fikk fotfeste i landet vårt mot slutten av 1906, har den vært en misjonsbevegelse like mye som en bevegelse av selvstendige kirker. De første offisielle misjonærene reiste ut i 1910. I over 100 år har mer enn 1000 misjonærer vært ute i tjeneste på fire kontinenter. I dag er det nær 100 misjonærer i mer enn 25 land, de fleste i Europa. Samlet sett bidrar vi til misjonerende og diakonalt arbeid i mer enn 60 land. Pinsebevegelsen i Norge er en del av en voksende pinsekarismatisk bevegelse med mer enn 500 millioner medlemmer i hele verden. Det er ca 31 000 her i landet. Alle pinsekirkene er engasjert i misjonsarbeid, og samlet sett går det mer enn 300 millioner kroner i året til ulike misjonsformål. Pinsemisjonens kontor har 7 ansatte, 4 regionsekretærer og mange frivillige medarbeidere. Kontoret server pinsekirkene, misjonærene og andre som er engasjert i misjonsarbeid ut fra vår bevegelse. Kontoret har en viktig støttefunksjon i utsendelse og oppfølging av misjonærer og en avgjørende nettverksfunksjon overfor de mange samarbeidskirkene i misjonslandene. Kontoret har et årlig budsjett på ca 25 millioner kroner, med en bistandsportefølje på 12 prosjekter i 7 land og en ramme på 16,5 millioner.

____________________________________________________________________________________

EVANGELIESENTERET - et alternativ i rusomsorgen. Ennå er det håp!

Stiftelsen Evangeliesenteret er en privat, ideell og frivillig organisasjon som er forankret i pinsebevegelsen. Stiftelsens formål er å oppsøke, hjelpe og rehabilitere mennesker som er kommet i sosial nød på grunn av misbruk av rusmidler. Evangeliesenterets daglige leder er Trond Palmgren Eriksen. Ledergruppen består av bestyrere og ansatte i sentrale lederoppgaver i Evangeliesenteret. ​Evangeliesenterets virksomhet bygger på grunnfestede kristne verdier som nestekjærlighet, tilgivelse og gjenoppretting, og at alle skal få en mulighet, jfr. vårt motto ”Ennå er det håp”. Vi ønsker å hjelpe alle rusavhengige som er motivert for en rusfri rehabilitering. Tilbudet er beregnet på mennesker over 18 år som misbruker alkohol, narkotika, vanedannende medikamenter (A- og B-preparater) eller en kombinasjon av disse.

____________________________________________________________________________________

KS - Korsets Seier | Pinsebevegelsens hovedorgan.

Norsk frikirkelig ukeavis og pinsebevegelsens hovedorgan i Norge. Tidsskriftet utgis som en ukentlig avis med 52 nummer hvert år og har oppdaterte nyheter på sin nettside. Filadelfiaforlaget AS er konsernnavnet for selskapet Korsets Seier Publikasjoner AS. Hovedproduktet er ukeavisen Korsets Seier, men de utgir også månedsbladet LivsGlede, samt tidsskriftet Lederskap.

Mediehuset Dagen har kjøpt Korsets Seier fra Filadelfiaforlaget, som igjen er eid av menighetene i Pinsebevegelsen. – Det innebærer at vi får et sterkere grunnlag for videre vekst i begge publikasjonene, sier sjefredaktør Vebjørn Selbekk i Dagen. Korsets Seier har i dag en stab på 7,5 årsverk og et opplag på 4.500. Fra januar 2020 vil abonnenter på Korsets Seier (KS) i tillegg få Dagen fredag og lørdag, samt digital tilgang til avisen hele uken. Dagen-abonnenter vil få Korsets Seier som innstikk hver fredag og tilgang til ukeavisens saker på nett.

Se mer info på: https://www.dagen.no/

____________________________________________________________________________________

Del denne siden