Pinsemenigheten Betania Klavestadhaugen

Del denne siden

Her kan du lese nettbibelen fra Bibelselskapet!

NYHET!

Hør BIBELEN her!

🙂 Klikk deg inn på: VEIEN GJENNOM BIBELEN Dette er en fantastisk bibelressurs hvor bibelen gjennomgås på en fantastisk måte. Det finnes ikke - så langt webansvarlig kjenner til - et eneste kapittel i bibelen som ikke gjennomgås. Veien gjennom bibelen inneholder 1245 halvtimesprogram som tar deg gjennom hele bibelen fra perm til perm. Fra Norea, Sverige. Røsten bak programmene er: Curt Westman, som brukte 8 år på å ferdigstille dette bibelprosjektet (fra 1993-2001). Det var åtte tøffe år, men velsignede år for Curt.

60. Hva sier Bibelen om: Menighet

Menighet - gr. ekklêsía, en samling av utkalte, en lovlig sammenkalt byforsamling (klassisk gresk), den israelske gudstjenestefeirende folkeforsamlingen i GT (LXXs gjengivelse av hebr. qahal, 3 Mos 4:14, 21. Sal 26:8. 84:2). Når folket faller fra Herren, tar han vare på menigheten gjennom dem som er trofaste mot hans utvelgelse, bare en rest skal omvende seg. Profetene understreker dette, Jes 6:13. Jer 31:31f. Menighetstanken knyttes til den kommende Messias, da menigheten også skal bli redskap for folkeslagenes frelse, Jes 2:2f. 51:1-5. Frelseshistorisk har menigheten i NT sin "fødselsdag" 1. pinsedag. Ordet brukes i NT om Guds folk i hele verden (den universelle kirken eller menigheten) (da gjengis det i NO78 med kirke), og om Guds folk på ett bestemt sted (den lokale kirken eller menigheten). Ett sted brukes ordet i NT også om Israels menighet, Apg 7:38.

Menigheten består av dem som er kalt, Rom 9:24. Ef 4:1; de er kalt ut av den nærværende onde verden, som Israel en gang ble kalt ut av Egypt, 1 Pet2:9. Å ta imot Guds frelseskall er å bli delaktig i guddommelig liv. Derfor er menigheten en levende organisme, et legeme, 1 Kor12:13. Ef 1:22, med Kristus som hode, Ef 4:15. 5:23. Det er han som behersker lemmene (kroppsdelene), og de er gjennomtrengt av hans Ånd, 1 Kor12:12ff. Gjennom menigheten utfører han sitt verk i verden, og for det formålet har han gitt menigheten ulike nådegaver, 1 Kor12:27. Ef 1:22ff. En lokalmenighet er "et bilde på hele Guds menighet på jord", og har fellesskap med Herren selv om den bare består av to eller tre, Matt 18:20. Den har Åndens gave (nådegaver), og nådemidlene: Ordet, dåpen og nattverden. Og den har broderfellesskapet, Apg 2:42. Efeserbrevet er menighetsbrevet blant Paulus' brev, Ef 1:22. 3:10. Menigheten i NT er alltid en synlig størrelse, og dens medlemmer kalles "lemmer" (kroppsdeler), og dens lederskap består av eldste, forstandere eller tilsynsmenn. Noen av medlemmene har fått spesielle oppgaver: menighetstjenere, lærere, osv., 1 Kor12. I menigheten er der ordnet lønn for arbeiderne, 2 Kor11:8, ordnet kollektsamling, 2 Kor8-9, kirketukt både når det gjelder liv, 1 Kor5:1, og lære, Gal1:8. 2Tess 3:6. Men menigheten har også et indre liv som er usynlig for vantroen, Kol 1:24-29, den er Kristi brud, Ef 5:25-32, og Guds tempel, 2 Kor 6:16. Om menigheten sier Jesus at "dødsrikets porter skal ikke få makt over den", Matt 16:18.

Menigheten her på jord er den kjempende menighet. Den seirende menigheten er de som allerede er hjemme i himmelen, de som skal stå blant den hvitkledde skaren for Guds trone, Åp 7:9-17.

Gjengitt med tillatelse fra Lunde Forlag AS

TIDLIGERE BIBELSKE EMNER HENTET FRA LUNDES BIBELLEKSIKON, OG LINKET TIL NASJONALBIBLIOTEKET

59. Hva sier Bibelen om: Tukt

56. Hva sier Bibelen om: (ordet) Abba


55. Hva sier Bibelen om: (ordet) Amen


54. Hva sier Bibelen om: Templet.

53. Hva sier Bibelen om: Skilsmisse.

52. Hva sier Bibelen om: Guds navn.

51. Hva sier Bibelen om: Hovmod.

50. Hva sier Bibelen om: Pinse.

49. Hva sier Bibelen om: Neste (din neste).

48. Hva sier Bibelen om: Nattverden.

46. Hva sier Bibelen om: Vranglære.

45. Hva sier Bibelen om: Gud.

44. Hva sier Bibelen om: Bibelen.

43. Hva sier Bibelen om: Herre.

42. Hva sier Bibelen om: Tallsymbolikk.

41. Hva sier Bibelen om: (Å) Uttømme.

40. Hva sier Bibelen om: Udødelighet.

39. Hva sier Bibelen om: Tålmodighet.

38. Hva sier Bibelen om: Tusenårsriket.

37. Hva sier Bibelen om: Syndfrihet.

36. Hva sier Bibelen om: Syndefallet.

35. Hva sier Bibelen om: Helbredelse.

34. Hva sier Bibelen om: Apostel.

33. Hva sier Bibelen om: Rettferdiggjørelse.

32. Hva sier Bibelen om: Evangelium.

31. Hva sier Bibelen om: Gudsfrykt.

30. Hva sier Bibelen om: Tilbedelse.

29. Hva sier Bibelen om: Offer.

28. Hva sier Bibelen om: Foster.

27. Hva sier Bibelen om: Guds barn.

26. Hva sier Bibelen om: Lidelse.

25. Hva sier Bibelen om: Omvendelse.

24. Hva sier Bibelen om: Frelsesvisshet.

23. Hva sier Bibelen om: Frelse.

22. Hva sier Bibelen om: Synd.

21. Hva sier Bibelen om: Antikrist.

20. Hva sier Bibelen om: Betlehem.

19. Hva sier Bibelen om: Fred (Shalom).

18. Hva sier Bibelen om: Kjærlighet.

17. Hva sier Bibelen om: Nådegave.

16. Hva sier Bibelen om: Jesus Kristus.

15. Hva sier Bibelen om: Tro.

14. Hva sier Bibelen om: Utvelgelse.

13. Hva sier Bibelen om: Adiafora.

12. Hva sier Bibelen om: Barn.

11. Hva sier Bibelen om: Formaning.

10. Hva sier Bibelen om: Faste.

9. Hva sier Bibelen om: Fariseerne.

8. Hva sier Bibelen om: Dødsriket.

7. Hva sier Bibelen om: Loven.

6. Hva sier Bibelen om: Abraham - eller Abram.

5. Hva sier Bibelen om: Bønn

4. Hva sier Bibelen om: Helliggjørelse.

3. Hva sier Bibelen om: Forsoningen

2. Hva sier Bibelen om: Fortapelsen.

1. Hva sier Bibelen om: Anger.

BIBELEMNE Hentet fra Lundes Bibelleksikon, og linket til Nasjonalbiblioteket 

BIBELEMNE 60

60. Menighet - Er Guds redskap for å spre evangeliet og ta vare på de som blir frelst samt utruste til tjeneste.