Pinsemenigheten Betania Klavestadhaugen

Del denne siden

FOTOALBUM OG PR (Public Relations)


FOTOALBUM

PR (Public Relations)

Se mer info om: Pinsebevegelsen - HER


Pinsemenigheten Betania Klavestadhaugen


Betania Klavestadhaugen er en lokal pinsemenighet som ble stiftet 17. januar 1951 og har i dag litt over 100 medlemmer inkludert tilhørige. Betania Klavestadhaugen er medlem i Pinsebevegelsen Norge som er et landsdekkende felleskap for lokale menigheter.


Menigheten er ledet av pastor Vegar Gransjøen sammen med eldsterådet.


Vi i Betania tror at Bibelen er Guds Ord og at Gud sendte sin egen sønn Jesus Kristus den enbårne for at hver den som tror på han ikke skal fortapes men ha evig liv. Pinsevenner legger vekt på at et kristent liv er basert på et personlig forhold til Jesus.


Du er hjertelig velkommen til å ta en tur innom oss i Betania! Kom å se hvordan vi har det på våre møter og samlinger. Kanskje er dette et sted hvor du vil trives og finne deg til rette. Vi håper på å treffe deg.


For mer info om menigheten, ta kontakt med oss - HER


Pinsebevegelsen, tro og lære


Fordi pinsebevegelsen globalt er organisert som mange selvstendige menigheter eller kirkesamfunn, kan lærespørsmål mellom enkelte grupper i bevegelsen variere noe. Her er de viktigste punkt i bevegelsens lære, syn og forståelse av Guds Ord.


Bibelens ord tolkes ut fra at alt det som står i den er sant, en bibeltro lære og anerkjennelse av hele Bibelen somGuds hellige og ufeilbarlige ord. Samtidig erkjennes at mennesket ikke forstår alt eller kan forklare alle sammenhenger fullt ut. Ved Den Hellige Ånds hjelp kan kristne imidlertid få en tydeligere forståelse og større innsikt i det som står skrevet. Pinsebevegelsen benytter ingen forklarelsesskrifter eller andre skrifter i tillegg til Bibelen.


Åndsdåpen (dåpen i den hellige Ånd) er et urkristent fenomen, og oppstod første gang på pinsedag i Jerusalem, etter Jesu Kristi oppfart til himmelen. (Apostlenes Gjerninger 2. kapittel). Disiplene var samlet. Da falt Ånden over dem, og det forandret noen redde disipler til å bli frimodige apostler. De åndsdøpte kristne fikk en mye større frimodighet og glede, og de mottok også åndelige gaver som ble en manifestasjon på at Gud var med dem. Derfor legger pinsebevegelsen stor vekt på å forkynne det budskapet som er knyttet til pinsen.


Tungetalen er et tegn på dåp i eller fylde avden Hellige Ånd.

Tungetalen regnes som bønnespråket som trer i kraft når man ikke bare vil be med egne tanker og ord, men også med sin ånd. Det å tale i tunger spiller dog ikke nødvendigvis like stor rolle hos alle.


Frelse forstås som en aktiv handling fra Guds side, der Han gjennom Jesu Kristi offerdød på korset og oppstandelse, gjenoppretter forholdet mellom Gud og menneskeslekten, som gikk tapt under syndefallet. Alt dette skjer ved personlig tro, som er en Guds gave.


Nattverden har en sentral plass i bevegelsens gudstjenesteliv, til minne om og forkynnelse av Kristi soningsdød. Nattverden viser til en dyp forening mellom Kristus og hans menighet.


Pinsebevegelsen praktiserer troende dåp etter det baptistiske dåpssyn. Å la seg døpe er et frivillig valg. Dåpen er en handling som gjøres på grunnlag av tro og overbevisning. Dåpen er en samvittighetspakt mellom den som lar seg døpe og Gud. For unge barn er det vanlig å ha en barnevelsignelse, som ikke regnes som en dåp.


Jesu gjenkomst, tanker om de siste ting og tusenårsriket, spiller en viktig rolle. Det er dog variasjoner innen bevegelsen når det gjelder detaljene ieskatologien.


Pinsebevegelsen har et sterkt syn på Bibelen, som Guds ord, det har vært en av grunnene til at de stort sett har vært avvisende overfor Kirkenes Verdensråd fordi de mener denne økumeniske bevegelsen har hatt et for liberalt bibelsyn.


Nær sagt alle pinsekirker tror på Bibelens åpenbaring av Gud som en hellig treenighet, at det er tre personer i Guddommen: Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Dette gjelder ikke for den amerikanske pinseretningen United Pentecostal Church International.


Noen pinsevenner legger vekt på tanken om at jødeneer Guds utvalgte folk, og er derfor israelsvennlige. Noen gir sin støtte til sionisme.


Pinsebevegelsen har alltid hatt et samfunnsengasjement for fattige og utslåtte. Dette gjennom hjelpearbeid og innsamlinger. Den utadrettede misjonsvirksomheten har fokusert på oppbygning av skoler, helsetilbud og å ta vare på landets språk og kultur. Stiftelsen Pinsevennenes Evangeliesenter er Norges største tiltak i rusomsorgen.


Pinsebevegelsen har et konservativt syn på seksualitet og samliv.


Pinsevenner har ingen særskilt feiring av pinsen, selv om det som skjedde den første pinsen, da ånden falt over disiplene er sentrale bibelord i bevegelsen. De feirer jul og påske slik som for eksempel lutheranere.


Pinsemenighetene er ofte sterkt kongregasjonalistisk preget, det vil si at hver enkelt menighet er registrert som et selvstendig trossamfunn. Men det er vanligvis god kontakt mellom de forskjellige menighetene. I Skandinavia er den enkelte menighet et selvstendig trossamfunn og tar egne avgjørelser.


Medlemskap


Enkeltpersoner blir medlemmer ved å melde seg inn i én bestemt menighet, fortrinnsvis den lokale menighet på stedet der de bor. Vanligvis kreves det at de tilkjennegir sin kristne tro overfor menigheten, og de må også bli/være døpt. En kan bare være medlem i ett trossamfunn (menighet). Barn i menighetene som har vokst opp innen bevegelsen, men som ennå ikke er blitt døpt, blir omtalt som tilhørige, mens de som er døpt, omtales som medlemmer.


Organisasjonformen innen menighetene kan variere. De har ofte en enkel organisasjon med forbilde hentet fra bibelen (Apostlenes gjerninger), fra slik den første kristne menigheten ble organisert. Menighetene ledes av en pastor, ofte kalt en forstander, som virker sammen med flere eldste (også kalt eldstebrødre) eller diakoner. Tradisjonelt har menighetene bare hatt menn i lederverv, men i dag er det menigheter som har kvinnelige ledere.

I dag har mange menigheter gått over til betegnelsen lederråd istedenfor eldsteråd. Menighetenes øverste organ er menighetsmøtet. Her tar medlemmene i plenum viktige avgjørelser, både praktiske og teologiske. Kvinnelige talere er ikke uvanlig. Kvinner har fra de første pinsemenigheter ble dannet i Norge blitt brukt som talere på møter.


Se også: https://no.wikipedia.org/wiki/Pinsebevegelsen

LOGO. Betania Klavestadhaugen
Vårt menighetslokale
Inngangsparti til menigheten
Velkommen inn til oss!
Fra menighetslokalet
Dåpsbassenget i menigheten
Fra menighetslokalet
Pinsemenigheten Betania Klavestadhaugen DIAKONTJENESTEN
Velkommen til vaffelkafêen vår
Fra møtet 05.03.2023
Lovsangsteamet i aksjon 05.03.2023
Fra møte 05.03.2023
Vårt menighetslokale